Algemene Voorwaarden Hype Automatisering B.V.

Download de voorwaarden als PDF

0: Definitie
0.1 Onder zaken wordt in deze voorwaarden verstaan: software, hardware en diensten voor zover deze direct verbanden houden met de installatie hiervan.

1: Toepasselijkheid
1.1 Deze ‘Algemene Voorwaarden’ zijn van toepassing op alle onderhandelingen,
aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Hype Automatisering zaken levert. Hype Automatisering is verantwoordelijk voor levering van producten.
1.2 Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig zou zijn, zou worden vernietigd of
onverbindend zou zijn, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden niettemin van kracht. Bovendien dient een zodanig niet werkzaam beding te worden omgezet in een beding met zoveel mogelijk dezelfde strekking dat wel werkzaam is.

2: Offertes
2.1 Offertes van Hype Automatisering zijn vrijblijvend.
2.2 Tenzij anders vermeld, geldt de offerte gedurende 30 dagen.

3. Totstandkoming
3.1 De overeenkomst wordt onherroepelijk door ondertekening door de opdrachtgever van de
schriftelijke orderbevestiging.

4: Prijs en betaling
4.1 Alle prijzen zijn excl. BTW. Na offertedatum of overeenkomstdatum worden eventuele
kosten van overheidswege doorberekend aan de opdrachtgever.
4.2 Tenzij Hype Automatisering op zich heeft genomen prestaties te verrichten gedurende een bepaalde of onbepaalde periode is zij gerechtigd wijzigingen in de kostprijs van de door haar te leveren goederen en/of diensten welke zich na de offertedatum of de datum van de overeenkomst voordoen, ten gevolge van wijzigingen in arbeidslonen, kostprijzen van grondstoffen of materialen, vrachttarieven, sociale lasten, (overige) heffingen van de overheid of valutakosten, of welke omstandigheid dan ook, aan de opdrachtgever door te berekenen.
4.3 Indien Hype Automatisering op zich heeft genomen zaken te leveren gedurende een bepaalde of onbepaalde tijd is zij gerechtigd de daarvoor overeengekomen tarieven jaarlijks per 1 januari door schriftelijke mededeling aan de opdrachtgever te verhogen indien deze maximaal gelijke tred houden met de CBS-Prijsindex van de gezinsconsumptie; reeks voor werknemersgezinnen met een gezinsinkomen onder de ziekenfondsgrens.
4.4 De in de orderbevestiging vermelde prijzen zijn bepalend.
4.5 Tenzij anders is overeengekomen, dienen de facturen van Hype Automatisering uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum voldaan te worden en te geschieden effectief in de overeengekomen valuta en zonder verrekening, korting en/of opschorting.
4.6 Deelfacturering door Hype Automatisering is toegestaan.
4.7 Bij te late betaling is de opdrachtgever door het enkele verstrijken van een betalingstermijn in verzuim. Zonder nadere ingebrekestelling zal deze vanaf die datum een onmiddellijk opeisbare vertragingsrente van 2% per maand verschuldigd zijn.
4.8 Alle kosten als gevolg van het uit handen geven van een geschil tussen opdrachtnemer en opdrachtgever aan een advocaat, zijn voor rekening van de opdrachtgever. Deze buitengerechtelijke kosten zullen worden berekend volgens het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten met een minimum van € 125,- .

5: Uitvoering en verpakking
5.1 Hype Automatisering heeft het recht de te leveren zaken te voorzien van zijn naam, merk en/of codering. De opdrachtgever mag deze vermeldingen niet verwijderen of wijzigen.
5.2 Voor elk product zit een door Hype Automatisering te bepalen verpakking in de prijs.
5.3 Retournering van geleverde zaken, om welke reden dan ook, kan alleen plaatsvinden indien de zaken ongebruikt en onbeschadigd zijn en Hype Automatisering door het toekennen van een “retour toestemmingsnummer” uitdrukkelijk heeft ingestemd met retournering. Van retourneringen die hiermee in strijd zijn, kunnen de zaken worden geweigerd en zullen deze op kosten van de opdrachtgever terug worden gezonden.

6: Geheimhouding
6.1 Beide partijen verplichten zich tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie.

7: Eigendomsvoorbehoud
7.1 Alle door Hype Automatisering krachtens een overeenkomst aan de opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Hype Automatisering totdat alle bedragen die de opdrachtgever verschuldigd is krachtens eerdere leveranties aan de opdrachtgever, volledig aan Hype Automatisering zijn voldaan.

8: Medewerking door de opdrachtgever
8.1 De opdrachtgever dient zoveel mogelijk medewerking te verlenen aan het uitvoeren van de met Hype Automatisering gesloten overeenkomst. De opdrachtgever zal steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke informatie verschaffen en zal instaan voor de juistheid ervan.

9: Klachten
9.1 Klachten dienen door de opdrachtgever binnen twee weken na levering c.q. na het verrichten van de prestatie aan Hype Automatisering schriftelijk te worden meegedeeld. Voorzover de klacht zich later voordoet, dient deze in ieder geval binnen 8 dagen na het constateren van deze klacht door de opdrachtgever aan Hype Automatisering schriftelijk te worden meegedeeld.

10: Aflevering
10.1 Alle door Hype Automatisering genoemde termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan haar bekend waren en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Voor het geval geen tijdstip van aflevering is overeengekomen, dient de opdrachtgever de zaken af te nemen binnen 1 maand na schriftelijke mededeling van de opdrachtgever dat de zaken gereed zijn voor afname.
10.2 Hype Automatisering is bevoegd in gedeelten af te leveren en deze delen te factureren. De opdrachtgever is dan telkens een evenredig deel van de totale koopprijs verschuldigd.
10.3 Verkochte zaken worden vervoerd steeds vanaf de bedrijfsvestiging van Hype Automatisering. Deze zal in dat verband steeds als vervoerder worden beschouwd, tenzij de opdrachtgever de verkochte zaken afhaalt bij de bedrijfsvestiging van Hype Automatisering.
10.4 Hype Automatisering is niet aansprakelijk bij overschrijding van de termijn van aflevering. Indien de overschrijding van de termijn van leveren is te wijten aan overmacht, dient opdrachtgever Hype Automatisering alsnog een redelijke termijn te bieden voor nakoming van de overeenkomst. In een dergelijk geval komt de opdrachtgever niet het recht van ontbinding van de overeenkomst toe.

11: Beëindiging
11.1 De overeenkomst kan uitsluitend worden beëindigd door ontbinding, en zulks uitsluitend indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst.
11.2 Hype Automatisering kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de opdrachtgever beëindigen, indien deze in staat van faillissement wordt verklaard, aan hem surséance van betaling wordt verleend, of indien hij niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet. Hype Automatisering zal wegens deze ontbinding niet tot schadevergoeding gehouden zijn.

12: Aansprakelijkheid
12.1 Tenzij sprake is van opzet of grove schuld zal Hype Automatisering ingeval de afgeleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, in de mate waarin zulks redelijkerwijs van haar kan worden gevergd: a) het ontbrekende afleveren indien en voor zover nog verkrijgbaar; b) de afgeleverde zaak herstellen; c) indien herstel niet mogelijk is, de afgeleverde zaak vervangen indien en voor zover nog verkrijgbaar.
12.2 De verplichtingen vervallen in ieder geval indien gebreken niet binnen een jaar na aflevering schriftelijk gemeld zijn aan Hype Automatisering.
12.3 Behoudens voor schade welke veroorzaakt is door de eigen opzet of de eigen grove schuld van Hype Automatisering, is deze slechts aansprakelijk voor schade voor zover in de volgende delen van dit artikel omschreven. Elke andere aansprakelijkheid jegens Hype Automatisering uit welke hoofde en/of m.b.t. welke schade dan ook is overigens uitgesloten.
12.4 Hype Automatisering zal ter zake van letselschade, al dan niet de dood ten gevolge hebbende, en/of zaakschade nooit meer verschuldigd zijn dan € 1.134.450,50 per gebeurtenis.
12.5 Hype Automatisering is niet aansprakelijk voor vermogensschade van welke aard dan ook. Voor zover haar geen beroep op dit artikel toekomt, zal haar aansprakelijkheid in ieder geval beperkt zijn tot een bedrag gelijk aan 50% van de op de grond van de overeenkomst met de opdrachtgever gefactureerde of te factureren bedragen exclusief BTW.
12.6 Hype Automatisering is niet aansprakelijk voor gevolgschade. Hieronder wordt verstaan schade anders dan aan de aangeleverde zaken zelf. In het bijzonder is Hype Automatisering niet aansprakelijk voor de volgende schades: a) Schade die niet het gevolg is van onbedoelde contacten met internetaansluiting bij bepaalde ISDN-verbindingen, waardoor telefoonlijnen van gebruikers lang blijven openstaan; b) Schade die ontstaat in de vorm van het verdwijnen van bestanden ten gevolge van ondeskundig gebruik van bepaalde softwareapplicaties; c) Schade die het gevolg is van het nalaten van het maken van back-ups;
De opdrachtgever is gehouden tot het maken van periodieke (nachtelijke) back-ups.
d) Schade die ontstaat door een computervirus; De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het installeren en het onderhouden van een antivirus programma.
12.7 De opdrachtgever vrijwaart Hype Automatisering voor aanspraken van derden voortvloeiende uit de overeenkomst met de opdrachtgever.
12.8 Ieder recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval voor zover de opdrachtgever niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om deze te beperken. De vergoeding zal nooit meer bedragen dan de factuurwaarde van de ondeugdelijk gebleken zaken.

13: Overmacht
13.1 Indien de uitvoering van de overeenkomst voor Hype Automatisering geheel of gedeeltelijk, blijvend of tijdelijk, wordt verhinderd door overmacht, zoals omschreven in lid 3 van dit artikel, heeft Hype Automatisering het recht hetzij: a) de overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de opdrachtgever voor dat deel van de overeenkomst dat niet kan worden uitgevoerd; b) d.m.v. een schriftelijke kennisgeving aan de opdrachtgever de nakoming van dat deel van die verplichtingen dat niet kan worden nagekomen op te schorten zolang de verhindering duurt.
13.2 Ook na opschorting blijft Hype Automatisering bevoegd op grond van deze overmacht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk alsnog te ontbinden.
13.3 Onder overmacht wordt onder meer verstaan: oorlog, staat van beleg, oproer, sabotage, natuurrampen, overheidsmaatregelen, brand, lock-outs, werkstaking, gebrek aan hulp- en grondstoffen, tekort aan werkkrachten, uitvallen van energie en/of watervoorzieningen, verkeersstoornissen, breuk aan machines en/of gereedschappen, alsmede het niet-nakomen door derden van hun verplichtingen jegens Hype Automatisering door welke oorzaak dan ook, zonder dat Hype Automatisering invloed van een ander op zijn bedrijf behoeft aan te tonen.

14: Garantie en onderhoud
14.1 Hype Automatisering geeft op software een onbeperkte garantie. Voor het onderhoud van geleverde software gelden de onderhoudstarieven en overige voorwaarden voor onderhoud van de betreffende fabrikant.
14.2 Voor hardware geldt de garantie van de fabrikant van de door Hype Automatisering geleverde apparatuur. Doorgaans betekent het dat er een jaar garantie zit op de standaardcomponenten van de systeemunit (moederboard, diskettedrive, harde schijf en voeding). Op de overige componenten meestal een half jaar garantie.

15: Rechten van intellectuele en industriële eigendom
15.1 Hype Automatisering behoudt het auteursrecht en alle andere rechten van industriële en intellectuele eigendom op door of in opdracht van Hype Automatisering, al dan niet in samenwerking met de opdrachtgever ontworpen zaken met inbegrip van ontwerpen, tekeningen, adviezen, modellen, gebruikersinstructies en handleidingen.
15.2 De opdrachtgever verbindt zich:a) deze niet te laten vermenigvuldigen; b) de eventuele daarin besloten of anderszins aan haar bekend gemaakte kennis en gegevens slechts aan te (laten)wenden voor het normale, eigen gebruik van de feitelijk geleverde zaken en/of diensten en c) deze kennis en gegevens niet aan derden te (laten) openbaren; alles op straffe van verbeurte door de opdrachtgever aan Hype Automatisering van een boete van € 25.000,00 voor iedere overtreding, en onverminderd alle overige rechten van Hype Automatisering op nakoming, ontbinding en volledige schadevergoeding etc.
15.3 Indien Hype Automatisering in het kader van de uitvoering van de overeenkomst intellectuele eigendom ontwikkelt, komt deze toe aan Hype Automatisering, met dien verstande dat de opdrachtgever gerechtigd is daarvan gebruik te maken voor zover dit noodzakelijk is ten behoeve van het normale gebruik van de verkochte, verhuurde of in gebruik gegeven zaak.
15.4 Hype Automatisering staat er voor in dat door haar afgeleverde zaken geen ongeoorloofde inbreuk maken op rechten van derden. Hype Automatisering zal de opdrachtgever deswege vrijwaren indien deze Hype Automatisering onverwijld informeert omtrent iedere aanspraak van derden én de verdere behandeling overlaat aan Hype Automatisering.

16: Toepasselijk recht en geschillen
16.1 De overeenkomsten tussen Hype Automatisering en de opdrachtgever(s) worden beheerst door het Nederlands recht.
16.2 Alle geschillen welke tussen Hype Automatisering en de opdrachtgever(s) mochten ontstaan zullen worden beslecht door een competente rechter in het arrondissement Arnhem.

Accepteren
Wij maken gebruik van cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek op onze site beter te maken. Met deze cookies kunnen wij en derde partijen jouw internetgedrag binnen en buiten onze website volgen en verzamelen. Hiermee kunnen wij en derde partijen advertenties aanpassen aan jouw interesses en kun je informatie delen via social media. Lees meer